Page 5 - gummitext-1
P. 5

© Sofie Mårtensson

Ett förunderligt material

Gummi, vårt mest elastiska material har oändliga  Det är valet av gummityp som ger materialet
användningsområden och bara fantasin sätter     dess grundegenskaper även om tillsatserna, cirka
gränser, nu och i framtiden. Gemensamt för näs-   50 procent av blandningen, har stor betydelse.
tan alla gummiprodukter är att de tätar, dämpar   Det handlar bl a om tillsatser som skyddar mot
och skyddar och listan på produkter kan göras    värme och utomhusatmosfär, bidrar till ökad håll-
mycket, mycket lång.                fasthet eller underlättar bearbetningen. I recep-
Tillverkning börjar med att ett material baserat  ten ingår även fyll-, mjuk- och vulkmedel.
på en eller flera gummityper och olika tillsatser  Det finns olika sätt att forma gummit till färdig
sätts ihop till ett recept. Gummit tillsammans   produkt eller halvfabrikat för sammanbyggda
med tillsatserna blandas i en viss ordning för att produkter, t ex däck eller slang.
sedan formas och vulkas. Ingår armering eller
metall i produkten, prepareras de för god vid-
häftning till gummit.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10