Page 6 - gummitext-1
P. 6

Det började med att...

Christofer Columbus kom i kontakt    En annan viktig milstolpe är John
med ett märkligt material på en av    Boyd Dunlops konstruktion av det
sina upptäcktsresor till Sydamerika   pneumatiska däcket, där han utnytt-
i slutet av 1400-talet, ett material   jat gummits gastäthet såväl som
som lokalbefolkningen använde för    andra specifika egenskaper. Det
att tillverka regntäta skor och kläder. moderna däcket var därmed här för
Columbus tog ett prov med sig till    att stanna.
Europa, där det väckte stort intresse  1876 smugglade Henry Wickham
och senare kom att utvecklas till det  70 000 frön, från trädet Hevea Bra-
vi i dag kallar gummi.          siliensis, från Brasilien till England.
Nästan 200 år senare publicerade     Fröna planterades i Kew Garden i
Charles de la Condamine en populär    syfte att sticklingar från plantorna
forskningsrapport om egenskaperna    skulle föras till plantager i Asien, där
hos de materialprover, han tagit med   tappning av latex senare skulle ske.
hem från Brasilien och Peru. Han kal-  Tillgången blev dock ojämn och
lade materialet cauchouc, från ett    priserna varierande, vilket inspirerade
uttryck som lokalbefolkningen an-    forskare att utveckla gummi på konst-
vände, med betydelsen ”det gråtande   gjord väg. Fritz Hoffman patenterade
trädet”.                 ett syntetgummi vid namn metyl-
Snart insåg man att saven, s k latex   gummi redan 1908. Syntetiskt gummi
tappad från trädet Hevea Brasiliensis,  kom därefter att stadigt utvecklas
gick att tillverka produkter av, men de och utgör i dag basen till den stora
blev oturligt nog klibbiga i värme och  användningen av syntetgummi, t ex
spröda i kyla.              styrengummi, SBR.

I början av 1800-talet upptäckte dock  En av de första industriellt tillverkade
Charles Goodyear att svavel och     gummiprodukterna var Charles Ma-
värme påverkar gummi så att det blir   cintoshs regnkappa, där han genom
elastiskt, mindre klibbigt och form-   att stryka en lösning av gummi och
stabilt. Metoden kom sedemera att    nafta på ena sidan av en väv erhöll ett
kallas vulkning.             vattentätt tyg.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11