Page 4 - lab-15-1
P. 4
GUMMI ett förunderligt material

Bara i en bil lär det finnas över 1 000 gummidetaljer,
detaljer som tätar, skyddar eller dämpar bilens olika
konstruktionsdelar.

I den här presentationen på ca 50 sidor, är utgångs-
punkten själva gummiprodukten, val av gummityp,
hur den tillverkas och hur den färdiga produkten
används.

Förhoppningen är att presentationen ska öka läsa-
rens kunskap om och intresse för gummi och samti-
digt inspirera till att lära mer.

Välkommen till en värld av gummi.

Vi anpassar den gärna till just ert företag!

Information/beställning:
Kontakta Läroverket i Småland AB
info@laroverket.com
(0)708 66 51 50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9