Page 4 - material2
P. 4
En kort presentation av den nya boken

Materialkunskap är ett av de viktigaste kompetens-
områdena inom gummitekniken för såväl gummi-
industrin som för dess kunder inom till exempel
fordonsindustrin och verkstadsindustrin. Personer
som arbetar med tillverkning av gummiprodukter
eller med konstruktion av produkter där gummi-
detaljer fyller viktiga funktioner ställs ofta inför
svåra gummitekniska ställningstaganden.

För att kunna utnyttja gummimaterialets unika egen-
skaper, såsom kombinationen av elastiskt och visköst
beteende och den stora bredd av gummityper som
förekommer i dag, krävs gedigna kunskaper.

Bokens kärna har byggts upp kring olika gummityper
och termoelaster, deras framställning, egenskaper
och användning, vilket utgör grunden för utveckling
och tillverkning av gummiprodukter. Stor vikt läggs
på beskrivning av fyll-, mjuk- och skyddsmedel samt
vulksystem. Armeringsmaterial och återvinning av
gummi behandlas grundligt och boken avslutas med
en genomgång av sammansättning av recept.

I boken förklaras gummitekniska begrepp och
samband utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt
perspektiv.

Boken är avsedd för läsare som önskar inhämta
spetskunskaper i gummiteknisk materiallära och
vänder sig till skandinaviska företag i samband med
företagsinterna utbildningar, universitet och tekniska
högskolor, YH-utbildningar samt till utbildningsföretag
som bedriver gummiteknisk utbildning. Boken är även
ytterst lämplig som litteratur för egenstudier och
uppslagsbok i ämnet.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9