Page 3 - nl-17-1
P. 3

På initiativ av den spanske kungen spreds proverna och      Det förelåg dock en del nackdelar med de produkter som
intresset för materialet växte fram.               togs fram, främst genom att de tenderade att bli klibbiga vid
                                 användning i solsken och hårda och spröda i kyla.
            Första skriften
                                               Vulkning
Den första vetenskapliga skriften om gummimaterial åter-
finns dock inte förrän i en artikel av den franske botanisten   Den amerikanske självlärde kemisten Charles Goodyear
François Fresneau de La Gataudière år 1751.            gjorde år 1839 efter flera års försöksarbete, ett tekniskt
                                 genombrott som gav gummit nya förbättrade egenskaper.
 Gataudière hade under sina resor i Sydamerika träffat på    Han utvecklade en metod som han även patenterade, för att
matematikern Charles Marie de La Condamine i Ecuador,       öka gummits elasticitet och hållbarhet. Det var en process
som var utsänd för att delta i ett fascinerande projekt:     baserad på tillsats av svavel och därefter uppvärmning,
Franska Vetenskapsakademin sände matematiker till Arktis     vilket gav gummit nya och stabilare egenskaper.
och till ekvatorn för att genom mätning av längden på en
latitudgrad söka bevisa Newtons hypotes om att jorden är      Processen kom att kallas vulkanisering, ett namn hämtat
något plattare vid polerna och buktar ut vid ekvatorn.      från den romerske guden Vulcanus som var smedernas och
                                 vulkanernas gud.
 Condamine tillbringade nio år i Ecuador och vid sidan av
sitt verkliga uppdrag studerade han bland annat indianernas     Det bör dock noteras att även Hancock patentsökte en
unika material. Han fick hjälp i sina studier av Gataudière.    motsvarande metod vid ungefär samma tidpunkt, men Good-
                                 year betraktas definitivt som vulkningens uppfinnare.
            Kom till Europa
                                  Vulkning innebär i korthet att kemiska dubbelbindningar
När Condamine år 1745 återvände till Frankrike medförde      bildas i gummimolekylen, vilka minskar molekylernas rörelse-
han prover som kom att spridas till nyfikna forskare i flera    frihet och bidrar till ökad styrka och beständighet.
europeiska länder, och trots att den vetenskapliga skriften ut-
arbetats av Fresneau de La Gataudière var det Condamine       Den stora industriella användningen startade snabbt där-
som kom att tillskrivas äran av att åter ha introducerat mate-  efter, speciellt sedan den skotske veterinären John Boyd
rialet i Europa.                         Dunlop erhållit patent på ett pneumatiskt däck och den
                                 första automobilen presenterats ungefär samtidigt. Basen var
 En av de vetenskapsmän som kom att intressera sig för det    därmed lagd för gummiindustrins framtid.
nya materialet var engelsmannen Joseph Priestley.
                                         Från vildgummi till plantager
 Priestley var kemist och blev berömd främst genom att,
mer eller mindre orättvist, få äran av att ha upptäckt grund-   Redan för några tusen år sedan tappades det vildväxande
ämnet syre år 1744. Visserligen hade svensken Carl Wilhelm    gummiträdet i Amazonas djungler på sin sav, det som vi i
Scheele gjort samma upptäckt några år tidigare, men Priestley   dag kallar latex. Då tappades det av Mesoamerikanska folk-
var den förste som lät publicera upptäckten.           slag som bland annat tillverkade bollar för olika spel.

              Rubber                 Efterhand kom man på att blanda latexen med saften från
                                 en ranka kallad ”morning glory vine” (samma växtfamilj
I april år 1770 skrev Priestley i en artikel ”I have seen a sub- som vår “blomman för dagen”), vilket stabiliserade latexen
stance excellently adapted to the purpose of wiping from     och ökade dess elasticitet. Detta kan ses som en tidig före-
paper the mark of black lead pencil”. Han kallade ämnet      gångare till Goodyears vulkanisering.
för “rubber” då det kunde radera (rub out) skrift.
                                  Sedan intresset för gummit ökade i mitten på 1800-
 Samma år marknadsförde en ingenjör vid namn Edward       talet fann jordägarna i Brasilien, en självständig stat från
Nairne ”rubber erasers” och denna första kommersiella       år 1822, en god möjlighet att tjäna pengar på regnskogens
produkt såldes till det höga priset av tre shilling per kub med  gummiträdsbestånd. Tappningen av latex från träden växte
volymen en halv kubiktum, det vill säga ungefär åtta cm3.     snabbt i omfattning och under perioden 1890-1920 pågick
Det får anses ha varit ett fantastiskt pris. Om man följer det  en ”gummifeber” i Amazonas skogar och mer än hälften av
Brittiska Nationalarkivets omräkning skulle tre shilling på    landets exportinkomster genererades från gummi.
den tiden motsvara 9.55 £ i dagens valuta.
                                             Gummibaroner
 I dag kallas produkten fortfarande radergummi men är
sannolikt oftare tillverkad av TPE än av gummi.          Produktionen behärskades av så kallade gummibaroner
                                 vilka sysselsatte tusentals gummiarbetare med tappning och
              Import                koagulering. På samma gång som gummibaronerna levde
                                 gott, blev rika och bedrev rovdrift på skogarna så levde
Därefter kom smärre kvantiteter gummi att importeras från     gummiarbetarna under bedrövliga förhållanden. Latexen kom
Sydamerika till Europa, en handel som var kraftigt skyddad    på grund av detta att kallas ”djävulens mjölk”.
av Sydamerikanska tullar, framförallt med utförselförbud
för frö och plantor. Likväl pågick olika europeiska försök     Centrum för verksamheten var den lilla staden Manaus
att använda gummi, kanske främst som vattenskyddande pro-     i mitten av Amazonas, som i dag är en tvåmiljonstad och
dukter.                              Amazonas huvudstad.

 Sådana exempel är Samuel Peal’s patent på gummibeläggning     Från att ha varit en ganska oansenlig plats växte den fram
av tyg genom att lösa upp gummi i terpentin och Thomas      till att år 1910 vara en stad med 50.000 invånare med fantas-
Hancock’s konstruktion av en maskin för att mjuka upp,      tiska byggnader. Det byggdes exempelvis ett operahus med
masticera gummit för att lättare kunna lösa upp det. Hancock   guldbelagt tak och gatorna utanför var belagda med gummi
startade senare en gummifabrik, gjorde flera uppfinningar      för att ta bort buller från vagnar som rullade förbi.
och har blivit kallad den ”engelska gummiindustrins fader”.
                                  Detta var onekligen en mycket tidig infrastrukturell an-
             Machintosh                vändning av gummi, vilket är ett område där gummi i dag
                                 intar en viktig roll.
Metoden att göra vattentäta kläder av gummibelagt tyg för-
finades år 1823 då kemisten och uppfinnaren Charles Mac-               Ett strategiskt material
intosh i samarbete med Hancock framställde material för
tillverkning av regnkappor av dubbel textil med en lösning    I England insåg man att gummi skulle bli ett strategiskt
av gummi mellan lagren. Hans namn lever fortfarande kvar     material i framtiden och därför försökte man ta kontroll över
då beteckningen ”machintoshes” allmänt används för regn-     framställningen av gummi och skaffade sig stor kunskap om
rockar i England.                         att starta nya odlingssätt.
   1   2   3   4   5   6