Page 4 - nl-17-1
P. 4

Allt sedan det brittiska imperiet började växa i Asien    kunskap till utveckling av agrikultur i de engelska koloni-
under andra hälften av 1700-talet startade man framgångs-    erna. Kew Garden kom också att bli en viktig institution i
rikt olika odlingar av bomull, kaffe, te, socker och sisal-   strävandena att odla gummiträdet Hevea Brasilensis.
hampa i kolonierna. Så tanken att starta odling av gummi-
trädet till kolonierna i Sydostasien föll sig helt naturlig.              Gummiplantor

         Brasilianska gummiträd            År 1872 gav regeringens India Office James Cross, en bota-
                                nist från Edinburgh, i uppdrag att utarbeta en plan för hur ett
Dessa tankar uppstod tidigt och redan år 1791 skrevs i en    sådant projekt skulle kunna genomföras.
periodisk tidskrift, Bea att man borde börja odla brasilianska
gummiträd. Sju år senare föreslog således Dr J Howison att    Påtryckning från olika håll ledde till att flera upptäckts-
man skulle introducera det brasilianska gummiträdet i Indien  resanden försökte få tag på frö från Hevea Brasiliensis. Den
och Malacka.                          före detta sjöofficeren Clements Markhem lyckades till
                                exempel med att år 1873 föra in 2000 stycken frön till Kew
 Howison skrev också en rapport om andra gummialstrande    Garden. Man lyckade dock endast få några dussin frön att
växter. I rapporten beskrevs en växt, rankan Urceola Elas-   gro, men de plantorna fördes lyckosamt ut till Royal Botanic
tika, från Prince of Wales Island, en ö som senare fått namnet Garden i Calcutta.
Penang. År 1810 etablerades en plantering av denna gummi-
alstrande växt i den Indiska delstaten Assam.                       Sticklingar

 Efter det att tekniken för vulkning uppfanns, fann man    James Cross importerade och förde vidare till Indien år 1875
att latex från dessa växter inte kunde mäta sig med latexen   Castilloa-sticklingar, så kallat Panamagummi. Samtidigt
från Hevea Brasiliensis och därmed ökade intresset för just   förde han också in ett betydande antal frön från Hevea
Hevea Brasiliensis. Detta var ett intresse som stöttades av   Brasiliensis, av vilka cirka 2.000 plantor sändes till Ceylon,
Brittiska regeringen och då främst av India Office som ut-    dagens Sri Lanka, och till Singapore.
gjorde ett ministerium som genom vicekungen i Indien
styrde administrationen i kolonierna.               Även en herre vid namn Ferris levererade ungefär 2.000
                                stycken sticklingar till Kew Garden vid samma tidpunkt och
       Engelska gummiindustrins fader           flertalet av dessa planterades sedemera ut i Henarathgoda
                                Gardens på Ceylon och i Singapore år 1876. I Henarahgodas
Thomas Hancock som ovan omtalats som den engelska        botaniska trädgård finns fortfarande ett av de först planterade
gummiindustrins fader författade år 1855 en artikel i tid-   träden att beskåda.
skriften ”Gardener’s Chronicle” där han förespråkade att
England borde etablera gummiplantager i Brittiska Indien.              Sir Henry Wickham

 Den botaniska trädgården Kew Garden i London grund-      I flertalet verk om gummits historia tillskrivs Henry Wick-
lades av Kung Georg III år 1841 i syfte att främst bidra med  ham äran i att ha lyckats föra ut fröer från det hårt över-
                                vakade Hevea Brasiliensis.
        Ovan: Frön från Hevea Brasiliensis
            Bild: Wikimedia Commons          Han smugglade år 1876 på regeringens uppdrag ett stort
                                antal frön från Hevea Brasiliensis från Brasilien till Kew
  Nedan: Tillverkning av rågummi för stansning av sulor    Garden i London. Där drevs fröna upp till sticklingar som
               Foto: Nils Levin         därefter planterades ut i de Brittiska kolonierna Ceylon och
                                Malacka. Som tack blev Wickham inte bara rikligt pekuniärt
                                belönad utan förvärvade också en adelstitel.

                                          Gummi i Sydostasien

                                De tidigare utplanteringarna på Ceylon får anses vara den
                                verkliga starten för odling av gummi i Sydostasien och ut-
                                gör en tidpunkt som ligger tidigare än ankomsten av stick-
                                lingarna från de av Wickham hemförda fröna.

                                 Wickham tilldelades den största äran för överförandet av
                                Hevea Brasiliensis från Brasilien till Sydostasien, men det
                                är följaktligen många fler som deltagit i detta.

                                 I Singapore dog flertalet av de sticklingar som fördes dit år
                                1875. Ett par år senare flyttades ett par dussin sticklingar
                                från samma parti från Ceylon och planterades i Kuala Kangsar
                                i provinsen Perak, i Singapores Botanical garden och på
                                Malacka.

                                              Tappning

                                I Singapore utvecklades bland annat den i dag använda tek-
                                niken för tappning av träden, främst genom insatser av den
                                entusiastiske engelsmannen Henry Nicholas Ridley, som var
                                chef för Singapore Botanical Garden. Ridley kallades för
                                ”den tokiga engelsmannen” då han hade för vana att stop-
                                pa gummifrön i fickorna på folk i förhoppning att de skulle
                                planteras på någon lämplig plats.

                                 Efter att dessa första planteringar lyckosamt genomförts
                                ökade odlingsarealerna i snabb fart och omfattande år 1910
                                över 200 000 hektar. Därmed startade nedgången av Ama-
                                zonas gyllene år som gummileverantör.

                                            100 år senare

                                Nu ytterligare drygt 100 år senare omfattar gummiodlingar
                                totalt över femton millioner hektar, sysselsätter upp emot
   1   2   3   4   5   6