Page 2 - nl-17-2
P. 2

Gummi – ett fascinerande
           konstruktionsmaterial      AV NILS LEVIN. DEL 2: TILLBAKABLICK - SYNTETISKT GUMMI UTVECKLAS
      Del 1 publicerades i Polymervärlden nr 2-17          Naturgummits kemi fastställs
          ycket tidigt, redan 1826, fastställde Michael
          Faraday att naturgummit var uppbyggt av kol
          och väte. Faradays största insatser gjordes
          annars inom elektromekanism och elektro-
          kemi, men hans intresse för att undersöka
    Mgummi kan nog fi nnas i att han var den förste
    som år 1824 tillverkade gummiballonger. Dessa gjorde han
    genom att lägga ihop två utplattade lager av gummi med
    mjöl inuti för att förhindra sammanklibbning. Ballongerna
    använde han sedan för en rad experiment med vätgas.
     Trettio år senare konstaterade Charles Greville William
    att naturgummi vid torrdestillation spjälkas till ett kolväte,
    isopren C H , och att naturgummit bestod av polyisopren.
          8
        5
    Senare konstaterades att naturgummit har molekylstrukturen
    av cis-1,4- polyisopren.


                               delar av världen en stor del av de fabriker man byggde för
      Strukturformel för naturgummi
                               tillverkning av isoprengummit stängts ned.
                                Butadiengummit däremot har, sedan tekniken att styra dess
          Syntetiskt gummi utvecklas         struktur utvecklats, fått mycket stor betydelse och har till-
    Många försök gjordes under kommande decennier att i  fört främst däckindustrin nya möjligheter till produkt-
    laboratoriemiljö reproducera naturgummit och fl era forskare  förbättringar och är idag den näst största av syntetiska gummi-
    kom också nära en lösning. Den rätta strukturen på molekylen  polymerer i volym räknat.
    erhölls emellertid inte vid polymerisationen förrän 1954 då  Professorerna Giulio Natta och Karl Ziegler tilldelades
    Samuel Horne, kemist vid B F Goodrich lyckades. Det var  1963 Nobelpriset i kemi och Horne erhöll 1980 Charles
    genom användning av de nyligen uppfunna stereospecifi ka  Goodyears Medalj, en av de största hedersutmärkelserna
    Natta-Ziegler-katalysatorerna som strukturen kunde styras  inom gummiindustrin vilken utdelas av American Chemical
    och snart därefter utvecklade Horne även ett förbättrat  Society.
    butadiengummi med samma teknik.             Men när dessa typer av gummi kom under 1950- och
     Det syntetiskt framställda isoprengummit har i stort sett  1960-talen hade syntetiskt gummi redan en lång historia
    samma egenskaper som naturgummit har, men har ändå inte  bakom sig. I Tyskland hade många försök gjorts att fi nna
    kommit att ersätta detta till någon större omfattning. Troligen  ersättning för naturgummi och redan 1909 hade framställning
    är det främst av ekonomiska skäl. Det synes som om man i  av ett metylgummi patenterats av Fritz Hoffmann vid Bayer’s
    före detta Sovjetunionen har bibehållet användningen i större  fabrik i Elberfeld. Gummiföretaget Continental tillverkade
    omfattning, troligen av strategiska orsaker, medan i övriga  däck av metylgummi men livslängden blev för kort för att
    36                                            Polymervärlden nr 7-17
   1   2   3   4   5   6   7