Page 3 - nl-17-2
P. 3

däcken skulle nå framgång på marknaden. Lanxess, dagens i kriget blev Amerikas behov av gummi för tillverkning av
    efterföljare till dåvarande Bayer, presenterar på sin webbsida krigsmateriel enormt stort. Till exempel behövdes förutom
    en historik över syntetgummits utvecklingen och där fi nns gummi till däcktillverkning, ett halvt ton gummi till varje
    det positiva meddelandet att Hoffmans chef Carl Duis- producerad Sherman-stridsvagn och ett slagskepp innehöll
    berg kört 4 000 kilometer “without a puncture” och att även mer än 20 000 gummidetaljer.
    tyske kejsaren haft dessa däck monterade på sin bil och var  Ett program startades med beteckningen ”GRS–Government
    ”extremely pleased” med resultatet.
                               Rubber Styren” och en enorm vetenskaplig och ingenjörs-
     I Ryssland hade kemisten Sergei Vasilyevich Lebedev mässig bragd genomfördes då produktionen av detta synte-
    1910 polymeriserat butadien, 1926 uppfann han en process tiska gummi ökade från 231 ton 1941 till 20 000 ton 1945.
    för tillverkning av butadien från etanol och 1928 katalyse- Det fi nns också en mörk historia bakom en del produktion av
    rade han polymerisationen med hjälp av natrium. Sovjets  styrengummi. Under denna krigsperiod tillverkades gummi
    regering påbörjade då försök att ersätta naturgummi med  i Tyskland med slavarbetare vid I G Farben’s Monowitz
    polybutadien och byggde 1930 en försöksfabrik där etanolen  Buna-Werke. Arbetskraften utgjordes väsentligen av cirka
    utvanns från potatis. Försöken var framgångsrika och 1936  12 000 manliga judar från Koncentrationslägret Auschwitz
    byggdes världens första fabrik för tillverkning av butadien- under åren1942 -1945. Livet i lägret har beskrivits av den
    gummi, men då tillverkades butadienet från olja. Fyra år  italienske kemisten och författaren Primo Levi i boken ”If
    senare producerades i Sovjetunionen årligen 50 000 ton  this is a man” vilken i Sverige ingår i en samling med titeln
    polybutadien. Egenskaperna på detta butadiengummi kan  ”Tre böcker”.
    dock inte jämföras med det som tillverkas i dag med kontrol-
    lerad molekylstruktur.                 Idag uppgår den globala förbrukningen av styrengummi
                               till storleksordningen sex miljoner ton vilket kan jämföras
     Under första världskriget 1914-1918 hade ententen till- med tolv miljoner ton naturgummi. Styrengummi är den
    gång till gummi då England behärskade kolonierna i Asien,  volymstörsta syntetgummitypen.
    medan tyskarna fi ck akut brist på naturgummi. Detta ledde
    till att man tog upp produktionen av metylgummi och 24.000  Andra tidigt kommersiella syntetgummityper
    ton tillverkades för att användas vid produktion av däck. Det  I strävandena efter att kunna tillverka ett syntetiskt gummi,
    sägs i Encyklopedia First World War att dessa däck oftast  hade ett par material kommit på marknaden några få år innan
    klarade bara omkring 2 000 kilometer innan de fallerade  styrengummit introducerades. Det var i slutet av 1920-talet
    men att de ändå var viktiga för krigsmakten.     och början av 1930-talet som polysulfi dgummi och kloro-
     De forskningsarbeten som utfördes gav emellertid Tysk- prengummi under varumärkena Thiokol respektive Neoprene
    land ett försprång som resulterade i att man var första nation utvecklades och producerades.
    att tillverka det syntetiska gummi som har blivit det viktigast  Polysulfi dgummi uppfanns redan år 1926 när ett par
    alternativet till naturgummi, styrenbutadiengummi. Detta  kemister, Joseph C Patrick and Nathan Mnookin försökte
    åstadkoms av ett team hos Bayer som då ingick i I G Farben- åstadkomma en billig kylarvätska med hjälp av etylendiklorid
    koncernen och utvecklades vid fabriken i Leverkusen och  och natriumpolysulfi d. De åstadkom i stället en klibbig
    framgången åstadkoms sedan man tagit upp den ryska idén  massa som inte kunde tvättas bort med något kolvätebaserat
    att använda natrium som katalysator vid polymerisering av  lösningsmedel. Efterhand insåg de att de åstadkommit ett
    butadien och styren. Teamet bestod av kemisterna Walter  värdefullt elastiskt material på grund av dess stora beständig-
    Bock och Eduard Tschunkur senare kompletterat med Erich  het mot lösningsmedel, ett syntetiskt gummi. De gav produk-
    Konrad varvid butadien sampolymeriserades även med  ten namnet Thiokol bildat av grekiskans ord för svavel,
    akrylnitril och gav världen det oljebeständiga nitrilgummit. theion, och lim, kolla, och 1929 bildades bolaget Thiokol
     Dessa båda banbrytande händelser skedde inom loppet av Corporation. Bolaget har idag utvecklats till ett av de vikti-
    ett par år och 1933-1934 introducerades båda gummityperna gare företagen för tillverkning av utrustning till raketer och
    på marknaden. De betecknades Buna-S respektive Buna-N missiler.
    där ordet Buna är bildat av den huvudsakliga polymeren  Det kan noteras att Thiokol Corporation 1986 varnade
    butadien och katalysatorn natrium.          NASA för att starta rymdkapseln Challenger på grund av

           Unik produktionsökning         att natten före start varit ovanligt kall och bränslesystemet
    Under andra världskriget var det axelmakterna som behärs- innehöll en köldkänslig O-ring av ett fl uorgummimaterial.
    kade naturgummitillgången sedan Japan ockuperat de  Varningen nonchalerades och resulterade i att kapseln explo-
    naturgummiproducerande länderna i Sydostasien. Efter det  derade omedelbart efter start och sju astronaut förolyckades.
    japanska anfallet mot Pearl Harbor 1941 och USA:s inträde  Utöver den goda beständigheten mot lösningsmedel var ►


                      i
                  St ng Produkter AB

                    Packningar, Tätningar & Byglar

                          www.stingprodukter.se
             Fabriksvägen 7  •  Box 3  •   245 21 Staffanstorp  •  Tel. 046-25 75 95, 25  •  Fax. 046-25 75 40

    Polymervärlden nr 7-17                                         37
   1   2   3   4   5   6   7   8