Page 4 - nl-17-2
P. 4

tyvärr både mekaniska och termiska egenskaper svaga och of Silicon”. Vid General Electric gjordes studier av silikoner
    gummit hade en mycket obehaglig lukt. Polymeren används och 1940 patenterade E G Rochow en metod att framställa
    emellertid fortfarande dels i fast form i vissa typer av slangar metylklorsilan som utgör en hörnsten vid tillverkning av alla
    men i stor utsträckning i fl ytande form som tätningsmassa typer av silikoner.
    och bindemedel för raketbränsle och polysulfi dgummi utgör  När militären 1942 krävde bättre värmebeständiga material
    därmed det syntetiska gummit som har fl est år på nacken.  var General Electric beredda och tillverkade material för
     Kloroprengummi har även det en speciell historia. Pastorn bland annat tätningar i motorer till det stora amerikanska
    Julius Nieuwland var även professor i kemi vid University bombplanet B-29. Två år senare började silikongummit
    of Notre Dam, ett amerikanskt katolskt universitet. Han fann marknadsföras.
    1923 att det var möjligt att polymerisera acetylengas och när  Utvecklingen av fl era olika typer av silikongummi har gått
    han senare träffade Elmer K Bolton som var forskningschef  vidare och gummit är i dag en viktig del i komponenter inom
    på DuPont insåg denne de kommersiella möjligheterna av  fl ygindustri och inom medicintekniken, men kommer också
    upptäckten. Ett utvecklingsteam vid DuPont startade experi- till allt mer ökad användning i annan industri.
    ment där man kom till insikten att Nieuwlands process
    inte var möjlig att genomföra i stor skala. Man utvecklade i  Vidareutveckling mot nya egenskaper
    stället ett nytt sätt att producera divinylacetylen från vilket Som tidigare nämnts medförde Ziegler-Natta katalysatorerna
    man lyckades isolera kloropren och klorbutadien.   möjligheter att på ett nytt sätt styra molekylstrukturen
                               vid polymerisation vilket i mitten av 1950-talet ledde till
     Detta var det genombrott som behövdes och DuPont
    startade 1931 tillverkning av polymeren kallad DuPrene  utveckling av etenpropengummi och som tidigare nämnts
    men få år senare namnändrad till Neoprene. Därmed var den  butadiengummi med helt andra prestanda än de typer av
    första syntetiska polymer som kunde ersätta naturgummi  butadiengummi som tillverkades i de syntetiska gummi-
    tillverkad. Idag tillverkas kloroprengummi under ett antal  typernas begynnelse.
    olika varumärken och används främst på grund av dess  Både dessa gummityper som marknadsförs i ett stort antal
    kombination av väder-, värme- och oljebeständighet liksom varianter har fått stor betydelse för utveckling av förbättrade
    dess goda dynamiska egenskaper.            produkter. Butadiengummi som i dag ingår i mycket stor
                               omfattning av däcktillverkning har bidragit till säkrare däck
     Historiskt intressant är att en typ av kloroprengummi
    utvecklades även i Sverige under andra världskrigets av- och etenpropengummit har genom sin kombination av väder-
    spärrningstider. Det var professorn och nobelpristagaren  och värmebeständighet blivit ett viktigt tätningsmaterial i
                               byggnader och fordon men har också fått stor tillämpning
    The(odore) Svedberg vid Uppsala Universitet som utveck-
    lade polymeren som gavs beteckningen Svedopren. En  i andra industriella tillämpningar.
    tillverkning startades vid Ljungaverk i Ånge där det redan  Under samma tidsperiod började också de första fl uorgummi-
    fanns en betydande kemisk industri. Produktionen blev typerna framställas hos Du Pont som ett svar på fl ygindustrins
    aldrig riktig stor men producerat gummi användes för till- krav på högpresterande tätningsmaterial. Sedan dess har ett
    verkning av oljebeständiga tätningar och liknande och även stort antal varianter av fl uorgummityper utvecklats och denna
    provtillverkning av bildäck. I oktober 1944 råkade fabriken grupp har i dag mycket stor betydelse inom tätningsindustrin.
    ut för en allvarlig explosion som krävde fem människoliv  Utöver ovan nämnda har de senaste decennierna medfört
    och strax efter krigsslutet avvecklades verksamheten. utveckling som vidgat gränserna för användning av gummi-
     Andra världskriget ställde stora krav på teknisk utveckling  material. Viktiga typer som utvecklats är till exempel epiklor-
    för att klara av den enorma vapenproduktionen för använd- hydrin, klorsulfongummi och olika varianter av akrylgummi.
    ning på marken, i luften och på havet. Förutom de enorma  Vidareutveckling av befi ntliga gummityper som den tidigare
    insatserna för att öka produktionen av redan utvecklade syntet- nämnda halogeneringen av butylgummi har liksom hydre-
    gummityper utvecklades och producerades såväl butyl- ring av nitrilgummit ökat användningsområdena. En kombi-
    gummit som silikongummi under krigsåren.       nation av egenskaperna hos silikongummit och fl uorgummit
     Butylgummi, bestående av isobuten med liten tillsats av  har åstadkommits genom utveckling av fl uorsilikongummi.
    isopren är mest känt för den låga permeabiliteten av gas.  Inom styrengummits område, med dess över 80-åriga
    Butylgummi kommersialiserades 1943 av Standard Oil som historia, har över tiden många varianter utvecklats. Ett av
    idag ingår i Exxon. Sedan gummit på 1950-talet vidare- de viktigare stegen i denna utveckling är när det så kallade
    utvecklats genom att tillföras en halogen har användningen emulsionspolymeriserade gummit i bildäckstillverkningen
    ökat betydande då det förbättrar möjligheterna till vulkning ersattes av lösningspolymeriserat styrengummi. Detta bidrog
    och gör polymeren blandbar med andra gummityper.   kraftigt till förbättrade egenskaper på däcken som ökat våt-
     Silikongummi började användas i USA under andra   grepp och lägre rullmotstånd.
    världskriget och kom ut på marknaden efter krigsslutet 1945.  Nya intressanta utvecklingsområden är tillverkning av synte-
    Silikonpolymeren skiljer sig från övriga gummityper genom tiska gummityper med råvara från växtriket istället för från olja.
    att den är uppbyggd av omväxlande kisel och syreatomer,
    vilket ger det mycket goda termiska egenskaper.               Slutord
                               Vid utveckling av gummipolymerer har det varit viktiga
     Redan under 1920-talet hade amerikanska forskare börjat och mångåriga forskningsarbeten som ligger bakom dagens
    studera kislets kemi och 1937 publicerade forskaren Frederic breda fl ora av gummityper. Det är också tydligt att många
    Stanley Kipping en avhandling kallad ”Organic Derivatives krav på utveckling vuxit fram i samband med de ökande
    38                                            Polymervärlden nr 7-17
   1   2   3   4   5   6   7   8