lab blue
GUMMITEKNOLOGI, MATERIALKUNSKAP
Bakgrund

Materialkunskap är ett av de viktigaste kompetensområdena inom gummitekniken för såväl gummiindustrin som för dess kunder inom till exempel fordonsindustrin och verkstadsindustrin. Personer som arbetar med tillverkning av gummiprodukter eller med konstruktion av produkter där gummidetaljer fyller viktiga funktioner ställs ofta inför svåra gummitekniska ställningstaganden.

För att kunna utnyttja gummimaterialets unika egenskaper, såsom kombinationen av elastiskt och visköst beteende och den stora bredd av gummityper som förekommer i dag, krävs gedigna kunskaper.

Innehåll

Boken inleds med ett kapitel om bland annat gummits historia och bakgrund och bokens kärna har byggts upp kring olika gummityper och termoelaster, dess framställning, egenskaper och användning, vilket utgör grunden för utveckling och tillverkning av gummiprodukter. Stor vikt läggs på beskrivning av fyll-, mjuk- och skyddsmedel samt vulksystem. Armeringsmaterial och återvinning av gummi behandlas grundligt och boken avslutas med en genomgång av sammansättning av recept. I boken förklaras gummitekniska begrepp och samband utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Boken är avsedd för läsare som önskar inhämta spetskunskaper i gummiteknisk materiallära och vänder sig till skandinaviska företag i samband med företagsinterna utbildningar, universitet och tekniska högskolor, YH-utbildningar samt till utbildningsföretag som bedriver gummiteknisk utbildning. Boken är även ytterst lämplig som litteratur för egenstudier och uppslagsbok i ämnet.

Påbyggnad

Nämnas bör att Gummiteknologi-Materialkunskap i vissa delar kan ses som en påbyggnad till boken Gummiteknologi, En introduktion som flitigt använts i grundläggande gummitekniska utbildningar, både öppna och företagsinterna men även i stor utsträckning för egenstudier.

Mål

Vår förhoppning är att Materialkunskap får en bred spridning, fyller ett tomrum och ersätter föråldrat textmaterial inom ämnet och på så sätt bidrar till att modernisera och flytta fram positionerna för gummiteknisk utveckling. Boken är författad och framtagen av personer med god gummiteknisk kunskap, stort engagemang och lång yrkeserfarenhet inom branschen. I projektet har ingått Nils Levin, Carina Hermansen och Brittmari U Mårtenson. Vi vill tacka alla de duktiga gummitekniker som bistått oss på olika sätt under arbetet med boken. Ett särskilt tack riktas till Pontus Danielsson och Carl Cumming för idogt arbete med att läsa korrektur.

Beställning: Se fliken BESTÄLLNING
ISBN 978-91-637-2002-4
Pris:
550 kr/st plus frakt och moms

>>Kontakta oss